Zajęcia wyrównawcze

zajęcia wyrównawcze

Lekcje dydaktyczno - wyrównawcze to zajęcia, na których uczeń powinien mieć zagwarantowane wyrównywanie braków, powtarzanie i utrwalanie wiadomości. Zajęcia takie organizowane są dla uczniów, mających opóźnienia w opanowaniu programów przedmiotów wynikających z podstawy programowej dla danego etapu kształcenia. Uczniów kwalifikuje nauczyciel danego przedmiotu, on też prowadzi te zajęcia. System klasowo – lekcyjny powoduje, że dzieci, które mają poważne problemy z przyswojeniem wiedzy, nie są w stanie opanować minimum programowego. Źródła niepowodzeń są różne, a zatem i sposoby oddziaływań muszą być zróżnicowane. Trudności w uczeniu mogą pojawić się na różnym etapie edukacyjnym ucznia. Gdy nauczyciel nie dostrzeże tego problemu to dziecko wchodzi w pierwszy etap niepowodzeń szkolnych, który ma charakter subiektywny. Czasami uczeń wkłada dużo wysiłku w naukę, a efekty są mierne, uczeń otrzymuje słabe oceny. Dziecko, któremu nadal nie udziela szkoła pomocy wchodzi w II etap niepowodzeń objawiający się zaburzeniem zachowania i rożnymi kłopotami wychowawczymi. Opieką dydaktyczno – wyrównawczą należy objąć ucznia jak najwcześniej, najlepiej byłoby dla dziecka, aby objęte zostało wyrównywaniem braków już w grupie 6- latków oraz w nauczaniu zintegrowanym.

Nauczyciel na zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych w małej grupie potrafi:

• zindywidualizować środki i metody pracy

• usprawnić zaburzone funkcje bazując na funkcjach niezaburzonych

• kilka razy wracać do ćwiczeń, powtarzać materiał programowy i go utrwalać

• akceptować dziecko

• stwarzać atmosferę bezpieczeństwa i tolerancji

W ten sposób pracując nauczyciel dąży do tego, aby uczeń:

- nie bał się danego przedmiotu,

- umiał określić zagadnienie, którego nie rozumie

- nadrobił zaległości z danego materiału

- zminimalizował swoje niepowodzenia szkolne

 

Opracowała

Katarzyna Hipsz