Terapia ręki

Opis studiów

Zajęcia dydaktyczne prowadzą specjaliści – praktycy , fizjoterapeuci, terapeuci SI, terapeuci NDT-Bobath, terapeuci korekcyjno-kompensacyjni, terapeuci pedagogiczni, psychologowie, pedagodzy. Wszyscy z dużym klinicznym doświadczeniem.

Dla kogo są przeznaczone?

Studia przeznaczone są dla osób posiadających kwalifikacje do prowadzenia zajęć terapeutycznych, edukacyjno-rozwojowych z dziećmi, młodzieżą lub dorosłymi (psychologów, pedagogów szkolnych, pedagogów specjalnych, terapeutów pedagogicznych, fizjoterapeutów, terapeutów SI).

Jakie kwalifikacje uzyskują absolwenci?

Absolwenci studiów  otrzymują akademickie świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wydziału Nauk Medycznych Mazowieckiej Uczelni Medycznej w Warszawie oraz Certyfikat Terapeuty Ręki uprawniający do prowadzenia terapii ręki z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi ze szczególnym uwzględnieniem terapii w ramach zajęć rewalidacyjnych dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, z dyspraksją, zaburzeniami przetwarzania sensorycznego (SI) oraz z dysgrafią.

Program ramowy

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW „TERAPIA RĘKI” (autyzm, MpDz., dyspraksja, dysgrafia)

 BLOK 1.

Wykłady i ćwiczenia akademickie

  1. Wprowadzenie do teorii SI. 
  2. Budowa, rozwój, funkcjonowanie , zaburzenia systemu przedsionkowego.
  3. Prawidłowy rozwój ruchowy dziecka w aspekcie dojrzewania układu nerwowego. Zmienność reakcji odruchowych w trakcie rozwoju.
  4. Mózgowe porażenie dziecięce.

BLOK 2.

Fizjoterapia i terapia SI

Anatomia ręki.

Struktury OUN a procesy przetwarzania sensorycznego.

Rozwój sprawności ręki ze szczególnym uwzględnieniem teorii SI.

Wprowadzenie do fizjoterapii.

Praca z dziećmi z zaburzeniami rozwoju ( spektrum autyzmu , mózgowe porażenie dziecięce, dyspraksja, obniżone/wzmożone napięcie mięśniowe, wady postawy, dysgrafia.

BLOK 3.

Grafomotoryka

Prawidłowy rozwój dziecka.

Rozwój motoryki dużej ze szczególnym uwzględnieniem teorii SI.

Motoryka mała – prawidłowości rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju chwytu i kciuka w aspekcie przetwarzania sensorycznego SI.

Wpływ procesów SI na sprawność grafomotoryczną dziecka.

Grafomotoryka – terapia dziecka w wieku przedszkolnym – przygotowanie do pisania.

Budowanie planu terapii, planowanie zajęć na podstawie opinii psychologiczno-pedagogicznych, opinii SI oraz opinii fizjoterapeuty.

Prezentacja pomocy terapeutycznych – ćwiczenia warsztatowe.

BLOK4.

Dysgrafia- diagnoza i terapia

1.Terapia korekcyjno-kompensacyjna dziecka z trudnościami w uczeniu.

2. Dysgrafia a procesy SI.

Metodyka zajęć terapii ręki dla uczniów z dysgrafią.

Procedury diagnozy dysgrafii.

Program ćwiczeń uwzględniających wielomodalne procesy planowania ruchu ze szczególnym uwzględnieniem gimnastyki dla zdrowia.

(ćwiczenia)  blok 1. oraz 2.

3. Ćwiczenia manualne, ćwiczenia w pisaniu.

Blok 5. Seminarium dyplomowe

Organizacja studiów

Studia podyplomowe trwają dwa semestry od października do końca czerwca
(180 h dydaktycznych) i są realizowane w systemie comiesięcznych zjazdów: (piątek: 16.00-19.30, sobota, niedziela: 9.00-18.00).

Studia realizują 180 h dydaktycznych w tym 150 h przeznaczonych na praktyczne zajęcia, ćwiczenia + 50 h praktyk realizowanych indywidualnie.

Warunkiem ukończenia studiów kwalifikacyjnych jest zaliczenie wszystkich przedmiotów programowych, zaliczenie praktyk studenckich (50 h) oraz pozytywne zaliczenie seminarium dyplomowego (praca dyplomowa – studium przypadku).

Koszt studiów - 3.000 zł za całość oraz jednorazowo 400 zł wpisowe

 PKO Bank Polski S.A.
58 1440 1387 0000 0000 1255 3617

Formularz zgłoszeniowy na studia podyplomowe

formularz (DOC)  

przewiń do góry
facebook